Юмористы - Адуун сүргийг мин Кhыатадад амдаар н сhарж байж цh меhднеh...

Юмористы

Адуун сүргийг мин Кhыатадад амдаар н сhарж байж цh меhднеh...